De Marokkaanse economie

Koning Mohammed VI van Marokko heeft zich, samen met zijn regering, tot hoofddoel gesteld om de economie van het land gezond en sterk te maken. De recente ontwikkelingen van de economie wijzen in de goede richting en het land profiteert in sterke mate van diverse overheidsmaatregelingen en hervormingen. De land moderniseert zich in snel tempo, zowel op macro-economisch vlak als in internationaal economisch opzicht. Investeringen in Marokko ondergaan momenteel een grote groei, mede door het vertrouwen in het overheidsbeleid, dat is gebaseerd op een solide en stabiel financieel beleid.

Forse groei
Vanaf 2001 is het BNP met 2,9 % per jaar gegroeid, en in 2006 groeide het zelfs met 8,1 %. Het gros van de economische sectoren heeft de afgelopen een flinke groei doorgemaakt, onder andere de landbouw, het bankwezen, de aandelenmarkten, het verzekeringswezen, de transportsector, enzovoorts. Ook de toeristische en de bouwsector zijn fors gegroeid, mede dankzij de positieve overheidsmaatregelen van de laatste jaren, die tot doel hebben zowel meer toeristen als meer buitenlandse vastgoedinvesteerders aan te trekken.

Hieronder nemen we de verschillende sectoren en hun bijdragen aan de economische groei nader onder de loep.

Bankwezen: In het bankwezen zijn verschillende wettelijke hervormingen doorgevoerd, die het consumentenvertrouwen in de banken hebben doen toenemen. Ook de sinds 2006 dalende rentetarieven hebben ertoe geleid dat steeds meer kleine en middelgrote bedrijven financiering hebben kunnen krijgen. Het aantal banken is nog klein, maar groeit gestadig. Er zijn ook enkele Marokkaanse banken die in Europa opereren en Marokkaanse expats bedienen. Er is een privatisering van het bankwezen op gang gezet en samen met de groei van het aantal banken kan men verwachten dat de mogelijkheden voor financiering voor het MKB hierdoor zullen toenemen, wat een impuls voor het Marokkaanse bedrijfsleven zal betekenen. De Marokkaanse overheid heeft ook maatregelen genomen die financieringen in de vastgoedsector moeten verbeteren, wat een stimulerend effect op vastgoedinvesteringen zal hebben.

Kapitaalmarkten: De aandelenmarkt van Casablanca onderging in Mei 2007 een correctie, maar presteerde desalniettemin het beste van alle Arabische landen. Er waren vele IPO’s op de markt en het consumentenvertrouwen steeg. Het jaar 2007 kende een groot succes, gebaseerd op de 70 % groei in 2006. Nog steeds worder er hervormingen doorgevoerd, bijvoorbeeld strikte reguleringen voor financiële openheid en structurele belastingvoordelen. Met het overschot aan liquiditeiten zijn er vele mogelijkheden om te investeren in de kapitaalmarkten.

Verzekeringswezen: Ook de verzekeringssector in Marokko ziet een enorme groei, mede doordat meer Marokkanen zich bewust worden van deze sector. De sector is de op één na grootste van het Afrikaanse continent, met de levensverzekeringssector als meest gewilde sector. Steeds meer verzekeraars mengen zich op de markt, en daardoor groeit de sector gestadig.

Toerisme: Het programma Visie 2010 is een vitale factor voor de groei van het Marokkaanse toerisme. Het doel van dit programma is om de algehele infrastructuur te verbeteren, zodat in 2010 meer dan 10 miljoen toeristen per jaar het land kunnen bezoeken. Er worden verbeteringen uitgevoerd aan wegverbingingen, vluchthavens, accomodaties, enzovoorts, zodat niet alleen buitenlandse toeristen maar ook binnenlandse toeristen zullen worden aangetrokken. Mede door de goedkope vluchten en verbeterde luchthavens en weg- en treinverbindingen heeft het toerisme recentelijk een enorme groei doorgemaakt.

Vastgoed- en bouwsector: Hoewel de prijzen van bouwmaterialen wereldwijd zijn gestegen, heeft Marokko een toenemende vraag naar bouwprojecten gezien. Buitenlandse investeerders en kopers zijn ingegaan op de door de overheid gefinancierde woningbouwprojecten, die onderdeel uitmaken van het plan Visie 2010. Daarnaast is er een ‘boom’ op de banenmarkt, waar een toegenomen vraag is naar geschoold en ongeschoold personeel voor de grote bouw- en infrastructuurprojecten. Door de uitstekende locaties, die zeer gewild zijn bij bekende sterren uit het buitenland, zijn ook grote aantallen buitenlandse financierders betrokken geraakt bij deze winstgevende investeringsmogelijkheden.

Andere sectoren: Vanoudsher zijn de voedselverwerkingsindustrie en de visserijsector belangrijk voor Marokko, maar de laatste tijd zijn er ook bedrijven die zich begeven op het gebied van de aeronatiek en de textielindustrie. De chemische industrie van het land wordt gedomineerd door de productie van fosfaatnevenproducten en levert een derde van het BNP op. Ook de leerproductensector maakt een groei door, mede doordat zij geniet van belastingvrije import op de USA-markten.

Landbouw: Na de grote regenval in 2006 maakte de Marokkaanse landbouwsector een grote groei door. Men is op grote schaal bezig om de irrigatie te verbeteren en in het algemeen moderniseringen door te voeren. De landbouwsector biedt werkgelegenheid aan 40 % van de banenmarkt. De overheid steunt de sector, mede om de levensstandaard op het platteland te verhogen. Onderdeel hiervan is de electrificering van alle plattelandsdelen van Marokko.

Ook diverse andere sectoren, bijvoorbeeld media en reclame, telecommunicatie en ICT, de detailhandel, energie en transport, maken momenteel een groei door, wat bijdraagt aan de groei en gezondmaking van de Marokkaanse economie.